Sevdiğinle Aranda Sıcaklık için Dua

Sevdiği kişiyle arasında sıcaklık olmasını isteyen kimse, aşağıdaki ibareyi ayet-i kerimelerle birlikte … mürekkebi ile yazar veya yazdırır. Sonra da usulüne göre dürdükten sonra üzerine bir be parçası geçirir. Onun üzerine de …. benzer su geçirmez bir şeyle tekrar kapatır. Daha sonra bunu yakına bir yere koyar. Yazılacak ibare ise şudur:
Ahharahâ sehhahû yümsikünâ innellâhe yümsiküs semâvâti vel erda en tezûlâ ve kıyle yâ erdubleıy mâeki ve yâ semâü akliıy ve ğıydal mâü ve kadal emru küllemâ evkadû nâran lil harbi atfeehâllâhü ebced hevvez huttıy kelemen sa’fas karaşet sehaz dazığın eyyühel mâün nâzilü emsi ente min sulbi fülân ibni fülânete bi ızzetillâhi ve kudratihî ve bi lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azıym*

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

Dil Bağlamak için Çok Güçlü Dua

Dili bağlanması ve isteklerinize razı gelmesi istenen kişi için bu ayetler … defa okuma yapıldıktan sonra dilek sahibi olan kimse yazıp veya yazdırıp üzerinde taşır. Böylece niyet gerçekleşmiş olur. Etkisini kısa sürede görecektir.
Bismillahirrahmanirrahim
Feseyek fike hümüllah ve hüves semiül alim sümmün bükmün ümyün fehüm la yerciun sümmün bükmün ümyün fehüm la yetekellemun ella talu aleyye va’tuni müslimün sümmün bükmün ümyün fehüm la yefkehün sümmün bükmün ümyün fehüm la yakilun la havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim.

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

Birine Kendimi Sevdirmek İstiyorum

Genelde karşıdaki kişiyi etkileme amaçlı ve size karşı sevgi duyması için yapılır. Etkilemek istediğiniz kişinin bir resmini alın ve 4 raptiyenin yardımıyla yatağınızın başucuna asın. Resmin açısına dikkat edin! Resimdeki yüz ……………….ve ek olarak bu işlemi uyguladığınız yatakta sizden başkası yatmazsa iyi olur, çünkü gerçekten etkili bir işlemdir.. bu uygulama sayesinde resmini kullandığınız kişinin zihnini sürekli meşgul edeceksiniz. Sonuç olarak bu kimse nereye baksa sizi görecek ve onun aklından çıkmaz bir hal alacaktır.

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

Sevgilini Kendine Bağlamak için Dua

Kişiler arasındaki olumsuzlukların olmaması veya çıkan sıkıntıların giderilmesi için bu ayet-i kerimeleri abdestli olarak … kere okuyunuz. Ayrıca bu kerimeler birini kendinize aşkla bağlamak içinde okunabilir.
(Ya Allah-ür-rakib-ül-hafiz-ür-rahim. Ya Allah-ül-hayy-ül-halim-ül’azim-ür-raüf-ül-kerim. Ya Allah-ül-hayy-ül-kayyüm-ül-kaimü ala külli nefsin bima kesebet, hul beyni ve beyne adüvvi!)
(La ilahe illallahül’azim-ül-halim la ilahe illallahü Rabbül-Arş-il’azim la ilahe illallahü Rabbüs-semavati ve Rabbül-Erdı Rabbül’Arş-il-kerim.)

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

Kocamın İlgi Göstermesi için Dua

Sevdiğinin yahut eşinin ilgisizliğinden yakınan bir kimsenin bu durumun yerine aşk ve muhabbet almasını isterse; aşağıdaki dua .. adet yazılıp biri taşınır ve diğeri de .. gün temiz suya konularak içilir.
İnna fetahna leke fetham mübina*
Li yağfira lekellahü ma tekaddeme min zembike ve ma teahhara ve yütimme ni’metehu aleyke ve yehdiyeke siratam müstekiyma*
Ve min ayati en haleka leküm min enfüsiküm ezvacel li teskünu ileyha ve ceale beyneküm meveddetev ve rahmeh inne fi zalike le ayatil li kavmiy yetefekkerun*
Üdhulu aleyhimül bab fe iza dehaltümuhü fe inneküm ğalibune ve alellahi fe tevekkelu in küntüm mü’minin*
Fe fetahna ebvabes semai bimain munhemir*
Ve feccernel erda uyunen feltekal mau ala emrin kad kudir*
Kale rabbişrah li Sadri*
Ve yessir li emri*
Vahlül ukdetem mil lisani*
Yefkahu kavli*
Ve terakna ba’dahüm yevmeizin yemucü fi ba’div ve nüfiha fis suri fe cema’nahüm cem’a*
Fe in tevellev fe kul hasbiyallahü la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil aziym*
Lillahi ma fis semavati ve ma fil ard, ve in tübdu ma fi enfüsiküm ev tuhfuhü yühasibküm bihillah, fe yağfiru limen yeşaü ve yüazzibü mey yeşa’, vallahü ala külli şey’in kadir*
E fe hasibtüm ennema halaknahüm abesev ve enneküm ileyne la türceun*
Fe teallellahül melikül hakk la ilahe illa hu rabbül arşil kerim*
Ve mey yed’u meallahi ilahen ahara la bürhane lehu bihi fe innema hisabühu inde rabbih innehu la yüflihul kafirun*
Ve kur rabbiğfir verham ve ente hayrur rahimin*

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

Evlenmek için Çok Etkili Dua

Ayet-el- Kürsi’nin evlilik için okunur bu tertipte okunma yöntemi diğer okumalara göre farklıdır. Sadece ve sadece belirtilmiş olan süreçte okunur. En fazla .. ay arka arkaya okuna bilir. Genelde ilk ay okunma arkasında evlenecek bir işi mutlaka karşınıza çıkacaktır. Buna içtenlikle inanarak okumanız gerekli Allah’a tam bir inanç ve güvenle okudunuz takdirde ve belirtilmiş şekilde uygulandığında Allah’ın İzniyle karşınıza birisi çıkacaktır. Okuma zamanı …, sayısı ise… dır.

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

Kocanla Arandaki Muhabbeti Artırma Duası

Her kim El-Müheymin ism-i şerifi yeşil bir ipek parçasına yazdıktan sonra şeker, misk ve amber ile buhurlanır ve … gün arka arkaya üzerine, …. defa okuyarak Allah’tan muhabbet isteğini dilerse, kendisine verilir. Bu esrar-ı ilahiyyeden bir sırdır. Kıymeti iyi bilinmelidir. Sonrasında aşağıdaki kerimeyi zikredin.
“Yâ allâmel ğuyûbi felâ yefûtühû şey’ün min ılmihî ve lâ yeûdühû”

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]