Yararlı 5 dua

Kuran-ı Kerimde geçen 5 duanın sırlarını ayrıntılı olarak sizlere aktarmak isterim. Bu dualar inşallah size yardımcı olacaktır.

Kurani kerimde Kâf Hâ Yâ Ayîn Sâd ve Hâ Mîm Ayîn Sîn Kâf 
ile nihayet bulan beş Ayeti kerime daha vardır ki, bu Ayeti kerime 
lerin tasarrufları, sayısız yararları, rağbeti artırmada, nice sınırsız
ve müthiş bir tesir sahası vardır. 
Bu beş Ayeti kerime celb ve teshirde kibriti ahmer olup, 
hastalıkların tedavisinde, dert ve sıkıntılardan kurtulmak, hapisten 
kurtulmakta, borç ödemekte çok çabuk tesiri görülür. 
Bu beş Ayeti kerimeleri kendine vird edinip hergün 45 defa 
okuyan kimseye ulvi ve süfli alem musahhar olur. Dilediği kimseyi 
emri altına alır. En şaki, en cebbar, en zorba kişiler bile bu Ayeti 
kerimeleri vird edinen kimseye seve seve boyun eğer ve teslim 
olup itaat ederler. Karşısında dudaklarını kıpırdatamazlar. Her 
emrini ve her istediğini yerine getirirler. 
Bir kimse Cuma günü Cuma namazından önce 93 defa güzel 
kokulu bir buhur yakarak okursa, matlubu olan kimse kendisine 

ram olur. Şüphesizki bu kabül olunan bir davettir. Tecrübe edilmiş
olup sihhatlidir. Bunda hiçbir şek ve şüphe yoktur. 
Matlubunu bulunduğun yere celb etmek istersen: O kişi senin 
bulunduğun beldede hazır ise veya başka bir yerde bulunuyorsa, 
bu beş Ayeti isimlerle birlikte 60 defa oku. O kişiyi bulursun yada 
seni ona ulaştıran birine rastlarsın. 
Hastalıklardan şifa bulmak istersen: Bu beş Ayeti temiz bir 
tabağa yazdıktan sonra, yazıyı su ile silip üzerine 45 defa bu beş
Ayeti okuyup, bu suyu 3, 5, veya 7 gün içersen Al ah, Teala nın 
izniyle şifa bulursun. 
Herhangi bir hayra ulaşmayı veya herhangi bir şerden 
kurtulmayı arzu ettiğin zaman belirtilen Ayet ve isimlere belirtilen 
sayıda devam et. Ancak muhabbet ve sevgi kısmını kendi niyetine 
göre değiştir. Mesela: Al ahım bana şifa ver, Al ahım bana 
borcumu ödeme imkanı ver, Bana helal bir rızık ver veya Allahım 
kederimi gider, üzüntümü kaldır, beni kazalardan koru, bu 
Ayetlerin, sırların hürmetine, habibin ve iyilerin efendisi 
Muhammed s.a.v. hürmetine, O’nun hanedan ve yaran-u dostlar 
hürmetine dersin. 
Beş Ayeti kerime budur: 
Bismillahirrahmanirrahim. Kemâin enzelnâhü mines semâ-i 
fahteleta bihi nebâtül ardı feesbaha heşîmen tezrûhur riyâh. 
Yâ Hağkaltâîl Hüvallâ hüllezî lâ ilâhe illâ hüve âlimül ğaybü 
veş şehâdeti hüver rahmânür rahîm. Yâ Cağtefhâîl Yevmel 
âzifeti izel kulûbü ledel hanâciri kâzimîne mâ liz zâlimîne min 
hamîmin ve lâ şefîın yutâ’. Yâ Dağzayâîl Alimet nefsin mâ 
ahdarat. Felâ uksimü bil hunnes. Elcevâril künnes.Velleyli izâ 
asas. Ves subhi izâ teneffes. Yâ Vağkahâîl Sât. Vel kurâni ziz
zikr. belillezîne keferû fî ızzetin ve şikâk Yâ Dağşemcâîl. 
Tevekkelû yâ huddâme hâzihil âyâtiş şerîfeti ve yâ eyyühes 
seyyid Meytatarûn. Bi tehyici kalbe fülânete binti fülânete alâ 
mehabetî ve meveddetî elvâhan elvâhan elvâhan elacele 
elacele elacele essâate essâate essâate alâ mülkü Süleymân 
ibni Dâvud aleyhimesselâmü ve bi hakkit tevrâti vel incîli vezzebûri ve bi hakkil fürnil azîmü ve bi hakki Muhammedinil 
Mustafa sallallâhü aleyhi ve selem. Ve bi hakki hâzihil âyâtil 
ızâmi vel esmâil kirâmi ve bi hakki kecağzamheyûşin 
allâhümme innî eselüke en tüsahhrali ve tüharrikelî kalbehâ 
fülânete binti fülânete alâ mehabetî ve meveddetî. Nasrun 
minallâhi ve fethun karîb. 
(Bismil âhirrahmânirrahîm. Gökten indirdiğimiz su ile yeryüzünde 
yetişen bitkiler birbirine karışır. Ama sonunda rüzgarın savuracağı 
çerçöre döner 
Ey Hağkaltâîl! O görülende görülmeyenide bilen kendisinden 
başka ilah olmayan Allah’tır.O Rahmân’dır, Rahîm’dir. 
Ey Cağtefhâîl! Onları, yüreklerin ağzına geleceği tasadan 
yutkunacakları yaklaşan kıyamet günü ile uyar. Zalimlerin ne dostu 
ne de sözü dinlenecek şefaatçisi olur. 
Ey Dağzeyâîl! Gündüz sinip geceleri gözüken gezegenlere and 
olsun. Kararmaya başlayan geceye and olsun. Ağarmaya 
başlayan sabaha and olsun. Bu Kuran arşın sahibi katında değerli, 
güçlü, sözü dinlenen ve güvenilen şerefli bir elçinin getirdiği sözdür 
Ey Vağkahâîl! Sâd öğüt veren Kuran’a and olsun ki, inkar 
edenler gurur ve ayrılık içindedirler. 
Ey Dağşemcâîl! Ey bu Ayetlerin huddamı ve ey seyyid 
Meytatarûn! Fülan binti fülanenin kalbini benim sevgi ve mehabbe- 
tim üzere heyecane getir. Hemen şimdi acele olarak. Süleyman 
ibni Davud a.s. un mülkü saltanatı üzere. Tevrat, İncil, Zebur ve 
Fürkan hakki için. Muhammed Mustafa s.a.v. hakki için. Ve bu 
yüce Ayetler, saygı değer İsimler hakki için. Al ahım fülane binti 
fülanenin kalbini benden yana eğip çevirmeni ve benim sevgim 
üzere harekete geçirmeni istiyorum. Yardım Al ah’tandır, fetih de 
çok yakındır). kim bu yazdıklarımı ben den izinsiz başka yerlerde yayınlarsa hakkımı..
hellal etmiyorum. vesselam.

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir