Kazadan beladan ve nazardan çocuğunuzu koruma duası

Bu dua çocuğunuza okuyacağınız bir duadır. bu dua sayesinde inşallah çocuğunuz kötülüklerden korunacak vve hep doğru yolu seçecektir.

Kaza,bela ve nazar için okunacak dua 3 defa okuyun

Bismillahirrahmanirrahiymi.
(1)veylün lilmutaffifiyne.(2)elleziyne izektalu ‘alennasi yestevfune.(3)ve iza kaluhüm ev vezenuhüm yuhsirune.(4)ela yezunnü ülaike ennehüm meb’usune.(5)liyevmin ‘aziymin.(6)yevme yekumünn asü lirabbil’alemiyne.(7)kella inne kitabelfüccari lefiy sicciynin.(8)ve ma edrake ma sicciynün.(9)kitabün merkümün.(10)veylün yevmeizin lilmükezzibiyne.(11)elleziyne yükezzibune biyevmiddiyni.(12)ve ma yükezzibu bihi illa küllü mu’tedin esiymin.(13)iza tütla ‘aleyhi ayatüna kale esatıyrül’evveliyne.(14)kella bel rane ‘ala kulubihim ma kanu yeksibune.(15)kella innehüm ‘an rabbihim yevmeizin lemahcubune.(16)sümme innehüm bihı tükezzibune.(18)kella inne kitabel’ebrari lefiy ‘ılliyyiyne.(19)ve ma edrake ma ‘ılliyyune.(20)kitabün merkumün.(21)yeşhedühülmukarrebune.(22)innelebrare lefiy na’ıymin.(23)’Alel’eraiki yanzurune.(24)ta’rifü fiy vücuhihim nadratenna’ıymi.(25)yüskavne min rahuykın mahtumin.(26)hıtamühu miskün, ve fiy zalike felyetenafesilmütenasifune.(27)ve mizacühu min tesniymin.(28)aynen yeşrebü bihelmukarrebune.(29)innelleziyne ecremu kanu minelleziyne amenu yadhakune.(30)ve iza merru bihim yeteğamezune.(31)ve izenkalebu ila ehlihimünkalebu fekihiyne.(32)ve iza reevhüm kalu inne haülai ledallune.(33)ve ma ürsilu ‘aleyhim hafızıyne.(34)felyevmelleziyne amenu minelküffari yadhakune.(35)’Alel’eraiki yanzurune.(36)hel süvvibelküffarü ma kanu yef’alune.

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir